Privacyverklaring

>

Privacyverklaring

Joosten BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Joosten BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waardoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Joosten BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door ons te mailen op mail adres info@joostenhijsen.nl of telefonisch op nummer 0546-458040.

Wie is Joosten BV?
Joosten BV houdt zich bezig met de verkoop, onderhoud en reparaties van alle soorten hijsgereedschappen en hijskranen.

Joosten BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05048701 en wij zijn bereikbaar op de volgende wijze:
Post: Handelsweg 11-13, 7671 DB te Vriezenveen
Mail: info@joostenhijsen.nl
Tel. 0546-458040

Op wie is de privacyverklaring van toepassing?
De privacyverklaring is van toepassing op:
– Klanten/relaties van Joosten BV
– Potentiële klanten/relaties met wie Joosten BV contact heeft gelegd of wil leggen.
– Bezoekers van de website van Joosten BV
– Ontvangers van e-mails van Joosten BV
– Alle andere personen die contact opnemen met Joosten BV of van wie Joosten BV persoonsgegevens verwerkt.

Welke gegevens worden door Joosten BV verwerkt?
Joosten BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Uw gegevens
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Zakelijk telefoonnummer
– Zakelijk e-mail adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.
– Locatie gegevens

Uw bedrijfsgegevens
– Bedrijfsnaam
– Rechtsvorm
– KvK nummer
– Factuur adres
– Postcode en plaats
– e-mail adres

Als u mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we deze berichten. In sommige gevallen kan er naar uw persoonlijke gegevens worden gevraagd als dit voor de desbetreffende situatie relevant is, zodat het mogelijk is om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server en op die van een derde partij (met welke partij een verwerkersovereenkomst is gesloten).

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt.

Persoonsgegevens door u verstrekt.
– Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst
– Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere web formulieren, dan wel via de e-mail verstrekt.
– Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, cursussen, seminars etc., zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen
– Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals Facebook en LinkeIn
– Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.
– Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Waarvoor en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– U de mogelijkheid te bieden om u gegevens online te kunnen bekijken en printen.

Gebruik door derden.
Uw gegevens worden door Joosten BV niet aan derden verkocht en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Joosten BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Hoelang bewaart Joosten BV persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Joosten BV verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Joosten BV de wettelijke bewaartermijnen.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server, alsmede op beveiligde servers van een derde partij.

Op welke wijze worden u persoonlijke informatie beschermd?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Website en cookies
Joosten BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website opgeslagen wordt in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Joosten BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Inzage, aanpassen en overdraagbaarheid van uw gegevens.
Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage indienen. Dit verzoek kan per e-mail verstuurd worden naar info@joostenhijsen.nl. Joosten BV zal binnen 4 weken reageren op uw inzage verzoek.
Als u veranderingen in uw gegevens wilt aanbrengen kunt u deze wijzigingen per e-mail bij ons aangeven. Indien gewenst kunnen u geregistreerde gegevens persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm aan uw worden toegezonden. In dat geval ontvangen wij dit verzoek graag via het e-mail adres info@joostenhijsen.nl.

Wijzigingen in het privacy beleid
Mocht er iets veranderen in ons privacy beleid zal dit bekend gemaakt worden op onze website.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0546-458040, per mail info@joostenhijsen.nl, of een brief naar Joosten BV, Handelsweg 11-13, 7671 DB Vriezenveen

Wij werken met